Przygotowanie i realizacja programów edukacyjnych

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 30-08-2020 r. godz: 12:00

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PPTV/0001/2020

Status ogłoszenia
ZAKOŃCZONE

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać drogą mailową na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl bądź osobiście w siedzibie fundacji w terminie do dnia 30.08.2020 r. do godziny 12:00. Prosimy o wpisaniu numeru ogłoszenia w tytule maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nagrania, montażu oraz przygotowania do publikacji filmów o charakterze edukacyjnym, pokazujących procesy przyrodnicze zachodzące w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Miejsce realizacji zamówienia / nagrań:
Rejon Puszczy Białowieskiej

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest nagranie, montaż oraz przygotowania do publikacji filmów o charakterze edukacyjno-naukowym, pokazujących procesy przyrodnicze zachodzące w obrębie Puszczy Białowieskiej. W tym:

 1. Reżyseria programu
 2. Zatrudnienie operatora
 3. Zatrudnienie dźwiękowca
 4. Montaż programu
 5. Koloryzacja
 6. Udźwiękowienie, muzyka
 7. Oprawa graficzna

  Informacje dodatkowe:
  – każdy z materiałów filmowych powinien trwać nie mniej niż 11 minut, nie więcej niż 20 minut
  – zrealizowany materiał powinien zostać dostarczony w okresie 10 dni przed planowaną publikacją określoną przez zamawiającego
  – format pliku mp4
  – rozdzielczość Full HD 1920/1080
  – do każdego programu powinna być dostarczona metryka

Kryteria dopuszczające:

 1. Oferent musi dysponować sprzętem filmowym i montażowym, umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy, że dysponuje sprzętem filmowym i montażowym umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. 
 2. Osoby oddelegowane do świadczenia usług dla Zamawiającego, muszą posiadać ponad 4-letnie doświadczenie w produkcji filmowej/ telewizyjnej. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy , że osoby oddelegowane do świadczenia usług dla Zamawiającego posiadają ponad 4-letnie doświadczenie w produkcji filmowej/ telewizyjnej. 
 3. Oferent zrealizował umowę na produkcję filmu edukacyjnego o wartości minimum 10.000 zł netto. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy, że zrealizował umowę na produkcję programu o wartości minimum 10.000 zł netto.
 4. Oferent oświadczy, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia zgodności złożonej przez Oferenta oferty ze stanem faktycznym, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnień. Brak wyjaśnień ze strony Oferenta będzie skutkował wykluczeniem takiego Oferenta z postępowania. Ocenie i wyborowi podlegać będą jedynie oferty ważne, sporządzone i złożone Zamawiającemu zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

Prawa autorskie:
Majątkowe prawa autorskie z chwilą przekazania projektów przechodzą na Fundację Niezależne Media.

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: zostanie uzgodniony indywidualnie w ramach zapotrzebowania na poszczególne materiały filmowe.

Sposób oceny ofert w ramach kryterium rozstrzygającego: 
Najniższa całkowita cena netto (przedział cenowy) – stawka netto w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia (dla jednego filmu), o którym mowa w Przedmiocie Zamówienia.

Wszelkie pytania oraz szczegółowe informacje o projekcie zostaną przekazane dla firm zainteresowanych realizacją.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa:
Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 951-227-37-34