Regulamin darowizn

Strona internetowa https://wsparcie.swsmedia.pl (zwana dalej „Serwisem”) prowadzona jest przez Fundację Niezależne Media z siedzibą w Warszawie (adres: Filtrowa 63/43 02-056 Warszawa – dalej „Fundacja”), identyfikującą się numerami NIP: 9512273734 , REGON: 141717020, KRS: 0000322359. Przez wpłatę wsparcia zawierana jest umowa darowizny na cele statutowe Fundacji, która jest obdarowanym, natomiast wpłacającym jest Darczyńcą.

Serwis umożliwia wsparcie finansowe statutowych działań Fundacji. Darczyńca wpłacając uznaje, że zna statutowe cele Fundacji.

Poprzez wpłacenie określonej kwoty przez stronę Fundacji, Darczyńca zawiera umowę darowizny z Fundacją, a przelanie określonej kwoty stanowi wykonanie przedmiotowej umowy przez Darczyńcę, przy czym wpłynięcie tej kwoty na konto Fundacji oznacza wykonanie tej umowy przez Fundację (przyjęcie świadczenia). Niniejszy Regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie realizowanego przez Serwis, Jednorazowe płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Przelewy24 Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane w niniejszym Regulaminie „Darczyńcami”.

Darowizny przekazywane za pomocą strony są realizowane w sposób ciągły. W celu przekazania darowizny jednorazowej po wypełnieniu formularza obecnego na niniejszej stronie Serwisu Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do strony operatora, o którym mowa w punkcie 5. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności jest dostępna na stronie serwisu) oraz kart płatniczych.

Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do Serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

Wypełniając dane w Formularzu, Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami
Regulaminu i w celach w nim określonych.

Darczyńca obowiązany jest podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy, z tym, że może zastrzec je do wyłącznej wiadomości Fundacji uruchamiając przycisk „Ukryj moje personalia na liście darczyńców”. W przeciwnym razie Imię i Nazwisku Darczyńcy wraz z wpłaconą kwotą może być widoczne dla innych Darczyńców, a nawet dla pozostałych użytkowników serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Niezależne Media, dane powyżej. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy darowizny zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku, gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej. Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym. Może to być losowanie nagród, propozycje udziału w konkursach, ankiety itp. Dane mogą być przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Darczyńcy prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: info@fundacjaniezaleznemedia.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. We wszystkich sprawach, które nie zostały załatwione polubownie, właściwy jest sąd
siedziby Fundacji.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.