Statut

Tekst jednolity Statutu Fundacji NIEZALEŻNE MEDIA / 12 grudnia 2017 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
Fundacja nosi nazwę: Fundacja NIEZALEŻNE MEDIA

Art. 2.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Art. 3.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Art. 4.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, swoje cele może          realizować ona również poza jej granicami.

Art. 5.
1.   Fundacja posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (uoF), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uoDPPioW) oraz niniejszego Statutu.

2.      Fundacja uzyska status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu wymagań określonych w art.20 uoDPPioW oraz wpisie tym zakresie w Krajowym Rejestrze Sądowym

3.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

4.  Przedmiotem przedsiębiorstwa Fundacji jest:

1. PKD 18.11.Z – Drukowanie gazet;
2. PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
3. PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem druku;
4. PKD 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
5. PKD 18.20.Z. – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
6. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;
7. PKD 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list(np. adresowych, telefonicznych);
8. PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet;
9. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
10. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
11. PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
12. PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
13. PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
14. PKD 59.14.Z –  Działalność związana z projekcją filmów;
15. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
16. PKD 60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych;
17. PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
18. PKD 63.11. Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
19. PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
20. PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
21. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
22. PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
23. PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
24. PKD 73.12.A -Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji;
25. PKD 73.12.B –  Pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
26. PKD 73.12.C –  Pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
27. PKD 73.12.D –  Pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
28. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
29. PKD 74.20. Z – Działalność fotograficzna;
30.PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
31. PKD 82. 99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
32. PKD 90.03. Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
33. PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
34. PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
35. PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Art. 6.
Nadzór nad Fundacją należy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (art.5 ust.2 uoF).

Art. 7.
1.   Fundacja może powoływać  ośrodki, biura, oddziały, filie  oraz zakłady.
2.   Fundacja może tworzyć, w kraju i za granicą, inne osoby prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bądź przystępować do istniejących osób prawnych, w tym spółek i stowarzyszeń.
3.   Fundacja w zakresie realizacji jej celów może współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami zawodowymi, organizacjami międzynarodowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

Art. 8.
1.   Fundacja może używać własnego znaku graficznego (logo), którego wzór określi Rada Fundacji w drodze uchwały.

2.   Fundacja i jej jednostki organizacyjne mogą używać pieczęci, których wzór określi Rada Fundacji w drodze uchwały.

3.   Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się obok nazwy w języku polskim tłumaczenia nazwy w językach obcych.

4.   Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia, tytuły, nagrody i dyplomy osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub celów Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

Art. 9.

Celami Fundacji są:

1. promowanie niezależności mediów we wszelkich formach: prasy, radia, telewizji, portali internetowych itp., pomoc osobom prawnym jak i fizycznym w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności medialnej, zwłaszcza wspieranie mediów propagujących wartości konserwatywne i liberalne.

2.    Pomoc dziennikarzom i innym osobom tworzących media w wspieraniu niezależności mediów lub w zachowaniu wolności słowa, w tym udzielanie im pomocy prawnej i materialnej.

3. Promowanie i animowanie niezależnej debaty publicznej, w szczególności angażowanie przedstawicieli lokalnych społeczności do działania na rzecz swoich regionów.

4. Wspieranie działań nakierowanych na podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski oraz ziem w przeszłości należących do Państwa Polskiego, a także dziedzictwa przyrodniczego, w tym wspieranie badań naukowych obu tych obszarów.

 

Art. 10.

1.   Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne (art. 6 i 7 uoDPPioW):

1)   organizowanie lub finansowanie wszelkich przedsięwzięć służących powstawaniu mediów lub też zachowaniu ich niezależności,

2)   finansowanie osób fizycznych i prawnych przy przedsięwzięciach mogących podnieść jakość prowadzonych przez nich mediów,

3)   udzielanie pomocy dziennikarzom i innym osobom tworzących media pomocy finansowej w razie popadnięcia przez nich w kłopoty finansowe lub prawne (np. wskutek utraty pracy ze względu na poglądy, trwanie przy odmiennym punkcie widzenia niż redakcja dla której pracują, zwłaszcza za nieprzestrzeganie „poprawności politycznej”), a także finansowanie pomocy prawnej dla tych osób,

4)   organizowanie lub finansowanie opracowywania, wydawania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, katalogów, poradników i książek na temat mediów,

5)   organizowanie lub finansowanie imprez związanych z promowaniem dziennikarzy i innych osób zasłużonych dla niezależności mediów,

6)               udostępnianie (użyczanie) zakupionego przez Fundację na własny rachunek sprzętu oraz innych środków trwałych i wyposażenia do realizacji celów Fundacji bądź też przez Fundację dzierżawionych, wynajmowanych czy na podstawie innego stosunku prawnego będącego w posiadaniu Fundacji,

7)   współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie realizacji celów Fundacji,

8)   nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach na świecie,

9)   organizowanie lub finansowanie działań promujących polskie media w kraju i za granicą.

10) podejmowanie inicjatyw w celu  podtrzymywania dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski oraz ziem w przeszłości należących do Państwa Polskiego, a także dziedzictwa przyrodniczego, rozumianego jako ochrona środowiska, bioróżnorodności oraz propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, w tym wspieranie badań naukowych obu tych obszarów.

2.   Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne (art. 6 i 8 uoDPPioW):

1) organizowanie szkoleń z zakresu mediów,

2) organizowanie szkoleń z zakresu public relations,

 

Art. 11.

Fundacja opiera realizację swych celów na pracy społecznej, może jednak zatrudniać pracowników i inne osoby („outsourcing”) do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III

Władze Fundacji

 

Art. 12.

Władzami Fundacji są:

1. Zarząd.

2. Rada Fundacji.

3. Rada Programowa

 

Zarząd

 

Art. 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Fundacji.

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Członkom Zarządu może być przyznane w drodze uchwały Rady Fundacji wynagrodzenie za pełnioną funkcję.

5. Członek Zarządu jest powoływany uchwałą Rady Fundacji na czas nieoznaczony; pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.

6. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

7. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą Rady Fundacji.

8. Członek Zarządu składa pisemną rezygnację na ręce któregokolwiek z członków Rady Fundacji.

9. W razie równości głosów na posiedzeniu Zarządu decyduje głos Prezesa Fundacji.

 

Art. 14.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

 

Art. 15.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.

2. Każda sprawa pociągająca za sobą rozporządzenie majątkiem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza 50.000,- złotych wymaga zawsze zgody Rady Fundacji.

 

Art. 16.

W umowie między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Fundacji lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

 

 

Art. 17.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1)   zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

2)   pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Fundacji,

3)   realizacja celów Fundacji zgodnie ze sposobami ich realizacji określonymi w art.10. Statutu,

4)   zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Fundacji,

5)   sporządzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego z działalności Fundacji (art. 23 ust.1 uoDPPioW) oraz podanie go do publicznej wiadomości,

6)   składanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

7)   przekazywanie właściwemu staroście, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (art.12 ust.2 uoF) oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (art.23 ust 4 uoDPPioW) rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

 

Rada Fundacji

 

Art. 18.

1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, w szczególności sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji (art.20 pkt 6 uoDPPioW).

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy.

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

4. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu, nie może być z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej (art. 20 pkt 6a uoDPPioW).

5. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej (art.20 pkt 6b uoDPPioW).

6. Rada Fundacji wybiera i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Fundacji; pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wyznaczają Fundatorzy.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci albo rezygnacji.

8. Członek Rady Fundacji składa pisemną rezygnację na ręce któregokolwiek z pozostałych członków Rady Fundacji.

9. Skład Rady Fundacji może zostać uzupełniony przez kooptację w ramach określonych w art.18 ust. 2 Statutu w drodze uchwały wszystkich członków Rady Fundacji.

  1. W razie zmniejszenia się składu osobowego Rady Fundacji poniżej 3 członków wskutek wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundacji wszyscy pozostali jej członkowie mają obowiązek uzupełnić jej skład w drodze uchwały przez kooptację.
  1. Fundatorzy mogą odwołać cały skład Rady Fundacji lub poszczególnych jej członków i powołać w ich miejsce nowych członków.

Art. 19.

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

1)   bieżąca kontrola działań Zarządu,

2)   powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz Rady Programowej,

3)   rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji oraz  sprawozdań finansowych Fundacji, udzielanie absolutorium Zarządowi,

4)   uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

5)   podejmowanie uchwał co do przeznaczenia zgromadzonych środków majątkowych,

6)   podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie majątkiem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza 50.000,- złotych,

7)   podejmowanie uchwał dotyczących istotnych spraw Fundacji,

8)   podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,

9)  uchwalanie regulaminów Fundacji,

10) zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celu,

11)  propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona.

Art. 20.

1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy co najmniej 1 jej członka lub na wniosek Zarządu.

2. Do ważnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji potrzebne jest zaproszenie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym na 7 dni przed datą posiedzenia lub za pomocą innego skutecznie dokonanego doręczenia (np.: potwierdzone podpisem odbiorcy doręczenie osobiste, fax, mail z potwierdzeniem odbioru).

3. Posiedzenie Rady Fundacji będzie jednak również ważne w przypadku nie wysłania zaproszeń, jeżeli na posiedzeniu obecni będą wszyscy członkowie Rady Fundacji.

4. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad, w przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

5. Projekty uchwał i innych dokumentów powinny być dostarczone Członkom Rady Fundacji, w formie papierowej lub elektronicznej, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Rady Fundacji, na którym mają być podjęte lub omawiane.       W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim powiadomieniem przez Przewodniczącego Rady Fundacji, projekty uchwał i inne dokumenty mogą być dostarczone Członkom Rady Programowej w przeddzień terminem posiedzenia Rady Programowej.

6. Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej 2 jej członków.

7. Na zaproszenie Rady Fundacji w jej posiedzeniu uczestniczyć mogą członkowie Zarządu Fundacji.

8. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

Art. 21.

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Fundacji zapadają na jej posiedzeniach bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

3. Głosowanie jest zawsze jawne.

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

5. Rada Fundacji może w każdej sprawie powziąć bez zwoływania posiedzenia uchwałę pisemną, jeżeli za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

6. Na potrzeby niniejszego artykułu przez „bezwzględną większość” rozumie się oddanie w danym głosowaniu głosów „za” w większej ilości niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.

 

 

Art. 22.

1.      Uchwały Rady Fundacji powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych. Jeżeli protokół sporządza notariusz, Przewodniczący Rady Fundacji wnosi odpis protokołu do księgi protokołów.

2.      W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Fundacji, jej zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy. Dowody zwołania posiedzenia Przewodniczący Rady Fundacji powinien dołączyć do księgi protokołów, chyba że ma zastosowanie art. 20 ust.3 statutu.

3.      Członkowie Rady Fundacji mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych odpisów uchwał.

 

 

 

Art. 23.

1. W celu wykonania swoich obowiązków kontrolnych Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

2. Każdy członek Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

 

 

Rada Programowa

 

Art. 24.

1. Rada Programowa, w przypadku powołania jej członków przez Radę Fundacji, jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.

2. W skład Rady Programowej wchodzi od 3 do 10 członków, powoływanych przez Radę Fundacji na okres 1 roku spośród osób o uznanym autorytecie i osiągnięciach, szczególnie zasłużonych w realizacji celów objętych działalnością Fundacji, którym Rada Fundacji przyznała tytuł Członka Rady Programowej Fundacji.

3. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję, w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach.

4. Członkiem Rady Programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Rada Programowa na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Programowej.

6. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Programowej przez Radę Fundacji.

7. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić w każdym czasie uchwałą Rady Fundacji.

8. Członek Rady Programowej składa pisemną rezygnację na ręce któregokolwiek z członków Rady Fundacji.

 

Art. 25.

Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:

1)   opiniowane przedstawionych przez Radę Fundacji rocznych i wieloletnich  programów działania Fundacji,

2)   opracowywanie, na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu, opinii i stanowisk we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,

3)   doradzanie pozostałym organom Fundacji w zakresie merytorycznej działalności jednostek organizacyjnych Fundacji

4)   propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona.

 

 

Art. 26.

1.  Posiedzenie Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy własnej, co najmniej 2 jej członków, na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2.  Do ważnego zwołania posiedzenia Rady Programowej potrzebne jest zaproszenie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym na 14 dni przed datą posiedzenia lub za pomocą innego skutecznie dokonanego doręczenia (np.: potwierdzone podpisem odbiorcy doręczenie osobiste, fax, mail z potwierdzeniem odbioru), chyba że termin posiedzenia wynika ze znanego uprzednio członkom Rady Programowej harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Rady Programowej lub gdy termin kolejnego posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Programowej, w którym wzięli udział wszyscy Członkowie Rady Programowej.

3.  Posiedzenie Rady Programowej będzie jednak również ważne w przypadku nie wysłania zaproszeń, jeżeli na posiedzeniu obecni będą wszyscy członkowie Rady Programowej.

4.  W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.

5.  Projekty uchwał i innych dokumentów powinny być dostarczone Członkom Rady Programowej, w formie papierowej lub elektronicznej, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Rady Programowej, na którym mają być podjęte lub omawiane. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim powiadomieniem przez Przewodniczącego Rady Programowej, projekty uchwał i inne dokumenty mogą być dostarczone Członkom Rady Programowej na 2 dni przed terminem posiedzenia Rady Programowej.

.6. Dla ważności posiedzenia Rady Programowej wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków.

7. Na zaproszenie Rady Programowej w jej posiedzeniu uczestniczyć mogą członkowie Zarządu lub Rady Fundacji.

8. Do udziału w posiedzeniu Rady Programowej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Art. 27.

1.   Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał.

2.   Uchwały Rady Programowej zapadają na jej posiedzeniach bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

3.   Głosowanie jest zawsze jawne.

4.   W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć       uchwały, chyba że za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby wszystkich członków Rady Programowej.

5.  Rada Programowa może w każdej sprawie powziąć bez zwoływania posiedzenia uchwałę pisemną, jeżeli za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby wszystkich członków Rady Programowej.

6..  Na potrzeby niniejszego artykułu przez „bezwzględną większość” rozumie się oddanie w danym głosowaniu głosów „za” w większej ilości niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.

 

Art. 28.

 

1.   Uchwały Rady Programowej powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych. Jeżeli protokół sporządza notariusz, Przewodniczący Rady Programowej wnosi odpis protokołu do księgi protokołów.

2.   W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Programowej, jej zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy. Dowody zwołania posiedzenia Przewodniczący Rady Programowej powinien dołączyć do księgi protokołów, chyba że ma zastosowanie art. 26 ust. 3 Statutu.

3.   Członkowie Rady Programowej mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych odpisów uchwał.

 

 

Rozdział IV

Majątek Fundacji

 

Art. 29.

Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji oraz fundusz założycielski w kwocie 1.000,- (tysiąc) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w postaci pieniędzy.

 

Art. 30.

1.   Dochody Fundacji pochodzą z:

a)   darowizn, spadków, zapisów,

b)   dotacji i subwencji,

c)   odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku posiadania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego,

d)   dochodów ze zbiórek publicznych,

e)   dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

2.   Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

3.   Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy bądź donatorzy nie postanowili inaczej.

4.   W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Art. 31.

 

1.   Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na zabezpieczanie zobowiązań lub udzielanie pożyczek członkom jej organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi” (art.20 pkt 7a uoDPPioW).

2.   Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach (art.20 pkt 7b uoDPPioW).

3.   Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji (art.20 pkt 7c uoDPPioW).

4.   Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby bliskie członków jej organów lub pracowników (art.20 pkt 7d uoDPPioW).

 

Rozdział  V 

Zmiana Statutu

Art. 32.

Zmiana Statutu, a w tych ramach zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji za której podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby wszystkich członków Rady Fundacji. Na potrzeby niniejszego artykułu przez „bezwzględną większość” rozumie się oddanie w danym głosowaniu głosów „za” w większej ilości niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.

 

Rozdział  VI

Likwidacja Fundacji

Art. 33.

1. Likwidacja Fundacji może być dokonana w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, w drodze uchwały Rady Fundacji za której podjęciem głosowała bezwzględna większość ogólnej liczby wszystkich członków Rady Fundacji.

2. Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez Radę Fundacji uchwały o likwidacji Fundacji.

3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

4. W czasie prowadzenia likwidacji Fundacja zachowuje osobowość prawną.

5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazane zostaną fundacji lub stowarzyszeniu, którego cele są zbieżne z celami, którym fundacja służyła.

6. Na potrzeby niniejszego artykułu przez „bezwzględną większość” rozumie się oddanie w danym głosowaniu głosów „za” w większej ilości niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.

 

Art. 34.

1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała Rady Fundacji stanowi inaczej.

2. Likwidatorzy mogą być odwołani w każdym czasie na mocy uchwały Rady Fundacji.

3. Likwidatorzy reprezentują Fundację samodzielnie.

4. Likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw Fundacji, są obowiązani stosować się do uchwał Rady Fundacji.

 

Art. 35.

1. Likwidatorzy powinni ogłosić o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

2. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który składają Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

3. Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać Radzie Fundacji sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

4. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.

Art. 36.

1.   Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania (czynności likwidacyjne), przekazać środki majątkowe pozostałe po jej likwidacji zgodnie z art. 34 ust. 5 Statutu.

2.   Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie likwidacyjne), likwidatorzy powinni złożyć je sądowi rejestrowemu z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru.

3.   O rozwiązaniu Fundacji likwidatorzy zawiadamiają właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.

4.   Księgi i dokumenty rozwiązanej Fundacji powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale Rady Fundacji.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 37.

1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia zarejestrowania Fundacji do 31 grudnia 2009 r.

2. W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala Rada Fundacji w drodze uchwały.

 

                           Prezes Fundacji                              Wiceprezes Zarządu        

                        Joanna Jenerowicz                                  Marek Kordas